NATURE IMPACT ROOF

Drift- och underhållsplan

Här kan du fylla i och skicka in underhållsplanen för ditt gröna tak.

VÄGLEDNING

1. TAKUNDERHÅLL

A. ALLMÄNT

I händelse av skador kan omedelbart åtgärdande vara nödvändigt. Man bör dock genomföra en långsiktig utvärdering av skadan och hur den bör åtgärdas.

På taket bör varje inspektion innefatta en genomgång över hur taket underhålls vad gäller oönskad växtlighet. Oönskad växtlighet bör rensas, inklusive rötter. Större mängder löv avlägsnas tillsammans med eventuella främmande föremål som sten, flaskor, spik, nyårsraketer och liknande.

Brunnar och lock inspekteras och saknade takbrunnsskydd med lock sätts tillbaka. Takrännor och invändiga avlopp inspekteras/rengörs.

Takunderhållet utförs i mars/april

B. SEDUMVÄXTER

Växtlagret inspekteras för tecken på fysiska skador, döda områden, ovanlig plantväxt och nedslitning.

Det utvärderas huruvida försämringen är ett resultat av gångtrafik, kemiska avfallsprodukter från ventilationskanaler, skadedjur eller annat.

Man inspekterar förekomsten av hål i växtmediet vid det årliga underhållet. Fåglar/djur eller gångtrafik kan flytta material och skapa hål i växtlagret. Dessa bör utjämnas/efterfyllas.

Snö på taket utgör endast ett viktproblem och bör endast avlägsnas om det föreligger risk för den underliggande konstruktionen.

Man får INTE använda salt/urea eller liknande produkter.

Sedumväxterna reglerar sitt antal över tid.

På utläggningsdagen kommer det att finnas 10-12 olika sedumväxter per låda. Beroende på placering, vind, salt och påverka av skugga kommer antalet arter att sjunka till 7-10 under loppet av de första åren och därefter stabiliseras.

C. TAKAVVATTNING

Almänt underhåll: Takbrunnarna bör inspekteras.

Underhållet utförs minst 1-2 gånger per år.

Generel underhäll:
Tagbrunnar skall kontrolleras.

Anmärkning: Genomförs minst 1-2 gånger/år

2. UNDERHÅLL

A. FÖRBÄTTRING
– VÄXTLAGRET

Mindre områden med avsaknad av plantväxt repareras genom att flytta växtmaterial från en annan plats till området. Vid större reparationer kan det vara nödvändigt att eventuellt byta ut modulen. Vid större reparationer rekommenderas det att man rådfrågar Nature Impact AB.

B. FÖRBÄTTRING
– VÄXTMEDIET

Om man upptäcker hål i växtmediet vid det årliga underhållet ska dessa utjämnas/efterfyllas med växtmedia från
Nature Impact A/S.

C. TAKAVVATTNING

Allmänt underhåll: Årligt underhåll av takbrunnar.

Rengöring enligt följande:
Vid rengöring av talbrunnar monteras takbrunnsskydd isär och takbrunnarna rensas ordentligt från främmande föremål som blad, kvistar, småsten och eventuella andra föremål så att avloppet är helt fritt från skräp.

Det är viktigt att takbrunnsskydd återmonteras.

Takbrunnsskydd trycks fast ordentligt i avloppsskålen så att det inte kan avlägsnas.

Underhållet utförs minst 1-2 gång per år.

Generel underhåll: Årligen kontroll takbrunnar.
Rensning enligt följande: Vid rengöring av takbrunnar demonteras takbrunnskyddet och takbrunnen rensas från främmande föremål såsom blad, kvistar, småsten med mera. Det är viktigt att takbrunsskyddet återmonteras.

Locket till takbrunnskyddet sätts noggrants på plats igen.

Anmärkning: Tillsyn skall göras minst 1-2 gång/år.

3. GÖDNING

Taket ska gödas med långsamt verkande gödningsmedel som exempelvis Multicote med 6 månaders verkan. Vid felaktig gödning kan gödningsmedel lakas ut och skada vegetationen.

Mängd:
Multicote: 18-9-10+2MgO, 40 g/m2.

Spridning sker enklast med en handspridare som säkerställer en enhetlig spridning.

För att upprätthålla bästa möjliga levnadsvillkor för växterna rekommenderas det att man gödslar 1- 2 gånger per år på tak i kustnära områden samt lutande tak med en lutning på över 14 grader i sydläge. Vid gödsling den andra gången i augusti/september rekommenderas det att man endast använder NPK-gödning som nämns nedan.

Mängd:

NPK: 14-3-15 40 g/m2

Vid spridningen får intilliggande byggnadskomponenter etc. inte träffas. Vid frågor, kontakta Nature Impact A/S på telefon: +45 65 98 22 23.

Det bör gödslas  1- 2 gånger per år, första gången i mars/april.

Läs mer

FAQ Tak

Kan sedumlådorna placeras direkt på takpappen och bör taket vattnas ?

Information

Fyll i fälten nedan och ange vilket material du vill få via e-post.

Fall Grönt Tak

Gröna tak fungerar för olika typer av konstruktion. Se exempel på en takinstallation.