NATURE IMPACT ROOF

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

Her kan du udfylde drifts- og vedligeholdelsesplanen for Nature Impact Roof. Vedligeholdelsesplan udfyldes 2 gange årligt med henblik på at opretholde 5-års garantien.

VEJLEDNING

1. TAGEFTERSYN

A. GENERELT

For at forebygge og undgå skader på sedumtaget og sikre
at taget forbliver sundt bør du gennemlæse denne drifts og vedligeholdelsesplanen. Planen skal overholdes for at
opretholde den 5-årige garanti.

Et sedumtag varierer meget hen over årstiderne, men som tommelfingerregel skal nedenstående være opfyldt:
Sedumbeplantningen skal være tæt og sammenhængende. Inden for en 1 x 1 meter ramme skal sedumplanter som
minimum dække 80 % af vækstlaget.

Sporadisk ukrudt accepteres. Større sammenhængende områder af ukrudt opfylder dog ikke tilstandskravet. Taget skal være frit for affald og større samlinger af blade fra omkringliggende træer.

NATURE IMPACT tilbyder at udføre drift & vedligehold af dit tag. Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 65 98 22 23 eller mail@natureimpact.com for et tilbud.

Bemærkninger: Tageftersynet foretages ila. foråret

B. SEDUMPLANTER

Vækstlaget ses efter for fysiske skader, døde pletter, usædvanlig plantevækst og nedslidning.
Det vurderes, hvorvidt forringelsen skyldes gangtrafik, kemiske affaldsprodukter fra udluftningskanaler, skadedyr eller andet.
Der efterses for huller i vækstmediet under de årlige eftersyn. Fugle/dyr eller gangtrafik kan flytte materiale og skabe huller i vækstlaget. Disse skal udjævnes/efterfyldes.

Sne på taget er kun et vægtproblem og bør kun fjernes, hvis der er risiko for den underliggende konstruktion.
Der må IKKE anvendes salt/urea eller lignende produkter.

Bemærkninger: Sedumplanterne regulerer sig i antal over tid. Afhængig af placering, vind, salt og skyggepåvirkning vil artsantallet af sedumarter falde i løbet af de første år, og stabiliserer sig der.

C. TAGAFVANDINGS-ANLÆG

Generel vedligeholdelse:
Tagbrønde skal efterses

Bemærkninger: Eftersynet foretages 2 gang årligt.

2. VEDLIGEHOLDELSE

A. UDBEDRING – VÆKSTLAGET

Mindre pletter med manglende plantevækst repareres ved at klippe stiklinger fra sedumplanterne andetsteds fra og fordele på pletten.

Ved større reparationer kan det være nødvendigt evt. at udskifte modulet. Det anbefales ved større reparationer at rådføre sig med Nature Impact A/S.

B. UDBEDRING – VÆKSTMEDIET

Ved konstatering af huller i vækstmediet under de årlige eftersyn skal disse udjævnes/efterfyldes med vækstmedie fra
Nature Impact A/S.

C. TAGAFVANDINGSANLÆG

Generel vedligeholdelse: Årligt eftersyn af tagbrønde.
Oprensning som følger: Ved rengøring af tagbrønde demonteres bladfanget, og tagbrøndene renses omhyggeligt for diverse fremmedlegemer såsom blade, kviste, småsten og eventuelt andet, således at udløbet er helt frit for snavs.
Det er vigtigt at bladfanget genmonteres.
Bladfanget presses omhyggeligt på plads i afløbsskålen, så det ikke kan fjernes.

Bemærkninger: Eftersyn skal foretages min. 1 gang årligt.

3. GØDSKNING

Taget skal gødes med langsomtvirkende gødning, som f.eks. Multigreen med 6 måneders virkning. Ved forkert gødskning kan der ske udvaskning af gødningsstoffer og skader på vegetationen.

Mængde:
Multigreen: 21-10-19 langtidsv. 40g/m2

Udbringning sker bedst med en håndholdt spreder, der sikrer en ensartet udbringning.

For at opretholde de bedste levevilkår for planterne, anbefales det at gøde 2 gange årligt. Ved gødning 2. gang i august/september anbefales det kun at benytte NPK gødning som nævnt nedenfor.

Mængde:
NPK: 14-3-15 40g/m2

Ved udbringning må tilstødende bygningsdele m.m. ikke rammes. Ved spørgsmål kontaktes Nature Impact A/S, tlf.: +45 65 98 22 23

Bemærkninger: Der skal gødes 2 årligt, første gang ila. foråret, anden gang ila. efteråret

SPørgsmål & SVAR OM GRØNNE tage

Kan sedumbakkerne placeres direkte på tagpappet, og skal tagene vandes? Find svarene i vores FAQ on grønne tage.

DOWNLOAD MATERIALE

Her kan du finde datablade, certifikater, udlægningsvejledninger og brochurer, du kan downloade direkte til din computer eller mobil.

grønne tage cases

Grønne tage fungere til mange forskellige typer af byggeri. Læs vores cases og se de mange eksempler.