Miljø

Bæredygtighed og ansvar

Miljø

Vores klima er i forandring. Det er fakta.

Alle som én bærer vi et fælles ansvar for at passe bedre på vores klode.

Derfor er det essentielt for alle i Nature Impact®, at vi tænker os om, sørger for at optimere vores produktion og skaber en bæredygtig effektivitet – uden at gå på kompromis med funktionaliteten af vores produkter.

Den bæredygtige tankegang falder os naturlig.

Vi ønsker at skabe et produkt, der har en positiv effekt på miljøet. Et produkt, der har en lang levetid, og som holder underlaget intakt, således at levetiden også forlænges her. Samtidig ved vi, at den sociale bæredygtighed er i højsædet, når man taler om effekten af grønne vægge og synlige grønne tage. Vi bliver glade af at se på et blomsterhav uden for vores vinduer.

I Nature Impact® gør vi tingene, fordi vi tror på effekten.

Alene løfter vi lidt – men sammen ændrer vi verden.

Regnvand LAR

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

I byerne vokser områderne med befæstede arealer jf. tagflader, asfaltveje og flisebelægning med videre. Det betyder, at når de store skybrud opstår, har vandet ikke mange muligheder for at sive hurtigt væk. Med stigende klimaændringer og flere og større regnbyger i fremtiden er vi tvunget til at finde nye løsninger på problemet.

Der kommer stadig flere tiltag til at indarbejde LAR i nye byggeprojekter, således at der fra projektering tages stilling til, hvordan man kan håndtere store regnvandsmængder.

Den gennemsnitlige nedbør pr. år i Danmark er på 767 mm (2004-2013).

Kilde: DMI. Danmarks årsnedbør siden 1874. Værdierne er beregnet landsgennemsnit på basis af et antal udvalgte stationer. Den fede kurve er 9 års Gaussfiltrerede værdier. Data publiceres i DMI’s tekniske rapportserie

1 mm regn svarer til 1 liter vand pr. m² tag, du har. Har du således 100 m² tag, og der falder 700 mm nedbør i dit område, så har du 700 liter vand pr. m² tag. Svarende til 0,7 m³ vand pr. m² tag – eller 70 m³ om året.

I en god regnskylle falder der eksempelvis 12 mm nedbør. Det giver 12 liter pr. m² på dit 100 m²  tag.

Ved et sådant regnvejr vil et grønt tag tilbageholde stort set al nedbør – afhængig af vandmætningstilstanden i vækstlaget.

Kan det svare sig at etablere et grønt tag? Ja!

Hos Nature Impact® arbejder vi med et klimasystem, hvor modulerne optager en stor del af regnvandet. På vores Climate Roof har vi beregnet, at der opsamles op til 65 liter vand pr. m².

Såvel store som små projekter er således berettiget til at tænke LAR med ind.

Læs mere

Biodiversitet

Der er kommet alvorligt fokus på insekter. Ikke kun i Danmark er vi bekymrede, også i resten af verden ser man en dødelighed blandt verdens insekter. Verdens flyvende insekter er faldet med tre fjerdele i løbet af blot 25 år. 

Insekterne er en vigtig integreret del af livet på jorden. De pollenindsamlende pollinatorer, som bier, sommerfugle, biller, fugle og andre hvirveldyr er vigtige både som pollensamlere, men også som byttedyr for andet dyreliv. Og med en kraftig tilbagegang på op imod 75% af insekterne i Tyskland, udtrykker professor Dave Goulson fra Sussex University, England, sig meget klart, når han kalder det for et ”økologisk Armageddon”, vi er på vej imod – og det med dybdegående indvirkning på det menneskelige samfund.

I Danmark er Statens Naturhistoriske Museum gået i gang med at undersøge insektbestanden – et resultat foreligger dog først om fire år.

Men nogen viden har vi dog allerede. Over de sidste 50 år er 10% af de danske dagsommerfuglearter forsvundet – svarende til 12 arter. Forskning fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet viser, at endnu flere arter er truede og risikerer at uddø.  Og det bekymrer forskerne, netop fordi sommerfugle anses som et slags ”natur-termometer”, der kan give et fingerpeg om den generelle sundhedstilstand i den danske natur. ”Lige nu viser termometret feber”, fortæller universitetets naturvidenskabelige nyhedsbrev Rømer.

Sommerfugle, bier og andre insekter mister deres habitat som et resultat af intensiv landbrug, pesticider, urbanisering. Det afskærer insekterne fra at opsøge føde i deres nærmiljø, og da mange af disse arter ikke trækker langt efter føde, uddør de.

Men hjælpen behøver ikke være langt væk. Udnyt de tomme tagarealer i vores industrikvarterer. Plant nogle blomster og lad os skabe nye habitater for vores insekter.

Kilder:
Diversity and Distributions, tidsskrift.
DR Viden
Miljødirektoratet i Norge
The Guardian

Læs mere

DGNB

I Danmark har Green Building Council valgt at arbejde efter standarderne i den tyske bæredygtighedsordning DGNB.Det var med henblik på en fælles referencelinje i byggebranchen om, hvad begrebet bæredygtig er – og ikke mindst hvordan man gør det målbart. Hos Green Building Council Denmark nedsatte man et konsortium af eksperter fra byggebranchen, der fik til opgave at sammenligne de fire førende standarder indenfor bæredygtighed på internationalt plan; BREEAM, LEED, HQE og DGNB. Det mundede ud i, at valget faldt på DGNB. En af begrundelserne var, at DGNB udmærkede sig ved at være fremtidssikret – og innovationsfremmende. Konklusionen var ligeledes, at DGNB udmærkede sig ved at være mere en reel bæredygtighedscertificering end en miljøcertificering.Hos Nature Impact® har vi fået Rambøll til at se på, hvor – i det samlede DGNB regnskab – vi kan tilføre ekstra point.Konklusionen er følgende:
  • ENV 1.1 – LCA
Materialer, der indgår i det grønne tag, har selvfølgelig en indflydelse på LCA. Afhængigt af opbygning og materialevalg kan det grønne tag gøre det muligt at undlade brug af andre overflader, som er mere miljøbelastende.
  • • ENV 2.3 – Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning
Det grønne tag forsinker regnvandet og indregnes i afløbskoefficienten. Jo større vandoptagelse i taget desto bedre.
  • • ECO 1.1 – Bygningsrelaterede levetidsomkostninger
Det grønne tag har et andet vedligeholdelsesinterval og -udgift end et fladt tagpaptag.
  • • SOC 1.6 – Kvalitet af udendørs friarealer
Typen af grønt tag, hvor stor tykkelse er der til tagbeplantning.Er tagfladen aktiveret til brug?Hvordan er tagfladerne orienteret iht. verdenshjørnerne
  • • TEC 1.3 – Klimaskærms kvalitet
Transmissionstab gennem taget.FugtsikringEr du interesseret i mere viden om DGNB, kan du læse mere her: www.dk-gbc.dk
Læs mere

Global GAP

GLOBALG.A.P. blev etableret tilbage i 1997 som et europæisk initiativ grundet den voksende bekymring blandt forbrugerne vedrørende produktsikkerhed, miljøpåvirkning og arbejdstagernes og dyrs sundhed, sikkerhed og velfærd. For at imødekomme dette valgte man at harmonisere standarder og procedurer og udvikle et uafhængigt certificeringssystem for god landbrugspraksis (GAP).

Standarderne hjalp producenterne med at opfylde EU-accepterede kriterier for fødevaresikkerhed, bæredygtige produktionsmetoder, arbejdstager- og dyrevelfærd og ansvarlig brug af vand, foderblandinger og planteformeringsmaterialer. De harmoniserede certificeringer indebar også besparelser for producenter, da de ikke længere skulle gennemgå flere revisioner af forskellige kriterier hvert år.

I dag har GLOBALG.A.P. spredt sig over hele kontinentet.

GLOBALG.A.P. er i dag er verdens førende landbrugsforsikringsprogram, der omsætter forbrugernes krav til god landbrugspraksis i en hurtigt voksende liste af lande – i øjeblikket mere end 120.

GLOBALG.A.P. er i dag et kvalitetskoncept, der er udarbejdet for at sikre sporbarhed, fødevaresikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet indenfor frugt og grønt området.

Vi har valgt at certificere vores produktion efter værdierne i GLOBALG.A.P. Det sikrer dig, som kunde, at hele vores produktion foregår efter høje sikkerhedskrav – og med stort fokus på bæredygtigheden.

GLOBALG.A.P. standarden består på frugt og grøntsager af følgende:

– Dokumentation og selvinspektion.

– Areal og dyrkningshistorie

– Arbejdsmiljø og velfærd

– Affaldshåndtering

– Miljøbeskyttelse

– Klagehåndtering

– Sporbarhed

– Lægge materiale

– Areal og dyrkningshistorie

– Gødning

– Vanding

– Skadedyrsbekæmpelse IPM

– Plantebeskyttelsesmidler

– Jord- og substrat behandling

– Høst

– Produkthåndtering

Er du interesseret i mere viden om GLOBALG.A.P., kan du læse mere her: www.globalgap.org

Læs mere

FLL

FLL – Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau

I gennem 25 år har FLL, en non-profit organisation, arbejdet med standarder for grøn tagteknologi. Deres retningslinjer til planlægning, udførelse og vedligeholdelse afspejler den seneste udvikling i tysk anerkendt state-of-the-art teknologi. De otte faglige organisationer bag arbejder for ”forbedring af miljøforholdene gennem fremskridt og formidling af planteforskning og dens planlagte applikationer”.

Retningslinjerne giver dog ikke en endelig løsning på alle tagproblemer, men det er et grundlæggende værktøj til en pålidelig konstruktion af grønne tage i høj kvalitet på verdensplan – ikke kun i Tyskland.

Fordelen ved at følge FLL´s retningslinjer er kombinationen af indstillinger af helt klare referenceværdier og veldefinerede testmetoder samt procedurer, der gør det muligt at sammenligne resultaterne.

Ethvert medium, der lever op til kravene i FLL´s retningslinjer, fungerer som en komponent i et tilsvarende grønt tagsystem – uanset hvor det placeres. Dog er det vigtigt, at planteudvalgtet justeres til lokale forhold.

Er du interesseret i mere viden om FLL´s retningslinjer, kan du læse mere her: www.fll.de

Læs mere
Close Menu